دانشکده فنی و مهندسی گرگان

جلسات دفاع از پایان نامه ارشد

ردیف تاریخ ساعت

مشخصات

دانشجو

عنوان پایان نامه اساتید راهنما اساتید مشاور

لینک برگزاری جلسه مجازی

1 1399/04/16  10:00

             آی ناز

زیتونلی

طراحي مجموعه مسكوني حمايتي

با رويكرد ارتقاء حس تعلق

ساكنين در گلپايگان، اصفهان

دکتر 

مهدیه

پژوهان فر

دکتر

عبدالمجید

نورتقانی

  

https://adobe2.gu.ac.ir/master96

2 1399/06/23 13:00

بنیامین

طاطار

بررسي خواص حفاظتي

پوشش هاي نانو كامپوزيتي اپوكسي نانو سيليكا

براي حفاظت آرماتور مدفون در بتن

دکتر مهدی غفاری

دکتر سیدیاسین موسوی

- https://adobe2.gu.ac.ir/drghaffari
3 1399/07/14 11:30

مرصاد

مهری

تعيين نقطه عبور

توان ماكزيمم توربين بادي mppt

با الگوريتم فازي

دکتر 

سیدمهدي

رخت اعلاء رستمی

-

https://adobe2.gu.ac.ir/defa

4 1399/07/14 12:30

مهراب 

نصرالهی

ارزيابي و مديريت ريسك شبكه هوشمند

بر پايهي سيستمهاي سايبر فيزيكي

با استفاده از مدل هموابستگي

دکتر سید محمد

شهرآیینی

دکتر وحید

پروین درآباد

https://adobe2.gu.ac.ir/elec-dep-defence/
5 1399/08/21 15:00

امير

مقدم

ارزيابي عددي پاسخ

ناشي از موج بستر دريا

پيرامون كيسون هاي مكشي

دکتر علیرضا

طبرسا

دکتر سیدرسول

داودی

دکتر علیرضا

اسکندری نژاد

https://adobe2.gu.ac.ir/tabarsa
6 1399/08/20 18:00

طاهره

امانی

طراحي مسكن مقرون به صرفه

با رويكرد ارتقاء خلوت ساكنان

در شهر گنبد كاووس

دکتر عبدالمجید

نورتقانی

دکتر محمد فرخ زاد

دکتر مهدیه پژوهان فر

http://adobe.gu.ac.ir/aagroup
7 1399/10/30 09:00

شهریار

طاهری

بررسي دانش ترافيكي دانش آموزان

مقطع ابتدايي مناطق كم در آمد

شهر مشهد

دکتر علیرضا طبرسا

دکتر علیرضا

اسکندری نژاد

https://adobe2.gu.ac.ir/geothesis
8 1399/10/30 11:00

علیرضا

مسلمی

بررسي رفتار مقاومتي خاك ماسه اي بهسازي شده

با خمير حاوي الياف ليگنوسلولزي

دکتر علیرضا طبرسا

دکتر سیدیاسین موسوی

دکتر محمدهادی

آریایی منفرد

https://adobe2.gu.ac.ir/geothesis
9 1399/11/08 13:00

فهیمه

شهسوار

بررسي ريز ساختار و خواص بررسي ريز ساختار

و خواص ريولوژيكي و زيستي نانو كامپوزيت پلي كاپرو‌لاكتون

حاوي نانو ذرات گرافن اكسايد پيوند خورده باكيتوسان 

دکتر

امیر بابایی

دکتر

وحید

عرفان مقدم

https://adobe2.gu.ac.ir/session
10 1399/11/12 10:00 مهدی علیزاده

عوامل موثر بر رانندگي با سرعت غيرمجاز

در محله هاي مسكوني

با استفاده از مدل تئوري رفتار برنامه ريزي شده توسعه يافته

سیدرسول داودی محمد رضانیا https://adobe2.gu.ac.ir/davoodi
11 1399/11/13 09:00 ساناز درزی پور

حساسيت سنجي پارامترهاي موثر

بر استهلاك انرژي ناشي از لرزش

بر مبناي شبيه سازي انتشار موج در محيط متخلخل

علی بیگلری خالد صالح شعبان https://adobe2.gu.ac.ir/viva
12

1399/11/28

15:00

محمد

باقري دشتي

ارزيابي و مقايسه

عملكرد ساختمانهاي بتني و فولادي طراحي شده

بر اساس آيين نامه با استفاده از نشريه 360

سید علی اصغر

حسین زاده اطاقسرا

* https://adobe2.gu.ac.ir/ms99

13

1399/11/28

17:00

مهران

زاهدی ونجانی

فاكتورهاي موثر در استفاده از تلفن همراه

توسط عابران پياده هنگام عبور از خيابان بر

مبناي تئوري رفتار برنامه‌ريزي‌شده

سید رسول داودی

علی غلامی

https://adobe2.gu.ac.ir/davoodi

14 1400/06/23 08:00 مهناز استادی

بررسي عوامل تشويقي و دلسردي

بر استفاده از دوچرخه به عنوان مد حمل و نقل

(مطالعه موردي: شهر گنبد)

سید رسول داودی

نورالدين دبيري

علی غلامی https://adobe22.gu.ac.ir/davoodi
15 1400/06/23 10:00 محبوبه خواجه شکوهی

عوامل تاثيرگذار بر روي قصد و رفتار گردشگران

در استفاده از دوچرخه هاي اشتراكي در مناطق گردشگري،

مبتني بر ادغام تئوري رفتار برنامه ريزي شده (TPB)

و مدل پذيرش تكنولوژي (TAM)

سید رسول داودی - https://adobe22.gu.ac.ir/davoodi
16 1400/06/24 10:00 نسیم کریمی

استفاده از ماده غيرمرسوم

مانند ليگنوسولفونات در بهسازي خاك آلوده

علیرضا طبرسا - https://adobe22.gu.ac.ir/gicivil
17 1400/06/24 08:00 صبا زنگنه

مطالعه آزمايشگاهي تاثير

افزودن بيوپليمز ترگاكانت گام (كتيرا)

بر رفتار مقاومتي خاك ماسه اي

علیرضا طبرسا - https://adobe22.gu.ac.ir/gicivil
18 1400/06/24 13:00 آذین بهروش

تهيه و ارزيابي زخم پوش هاي اكريليك اسيد

حاوي داروي ابوخلسا و نانوذرات آنتي باكتريال

علیرضا گودرزی

محسن شهروسوند

- https://adobe22.gu.ac.ir/rmjnovbsrnvo
19 1400/06/24 13:00 امیر کشیری

سينماتيك معكوس ربات هاي ماهر صنعتي

با استفاده از شبكه هاي موجك

علیرضا صفا - https://adobe22.gu.ac.ir/DefenceMeeting_Kashiri
20 1400/06/24 13:00 محمدعلی شیردل

مطالعه تاثير اندركنش خاك و سازه

بر رفتار لرزه اي ساختمان ها با لحاظ اثر تونل در محيط خاك

سيد علي اصغر 

حسين زاده اطاقسرا 

عليرضا طبرسا https://adobe22.gu.ac.ir/ms99
21 1400/06/24 18:00 مهدی تراب پيوند عرزي pvp  با پيوند دهنده عرزي زيست سازگار مهدی غفاری - https://adobe22.gu.ac.ir/defatorab
22 1400/06/27 17:00 عمران بادلی

بررسي تاثير گرافن اكسايد بر روي

خواص مكانيكي، رئولوژيكي و ريز ساختاري

آلياژ پلي لاكتيك اسيد/پلي اتيلن و ينيل الكل

امیر بابائی

قاسم بهلکه

- https://adobe22.gu.ac.ir/defence-badeli
23 1400/10/29 14 مرتضی ذاکری نیا

ارتقاي عملكرد زيردريايي بدون سرنشين

به كمك كنترل‌كننده‌ي PID  فازي نوع 2 بهينه شده

با الگوريتم ژنتيك توسعه‌يافته‌ي NSGA

سید مهدی رخت اعلا رستمی - https://adobe22.gu.ac.ir/zakerinia
24 1400/11/02 19 علی زمانی

پايداري زماني متغيرهاي تاثيرگذار بر شدت آسيب عابر پياده

در تصادفات با وسيله نقليه:

مدل لوجيت تركيبي با ناهمگني در ميانگين‌ها و واريانس‌ها

سید رسول داودی

- https://adobe22.gu.ac.ir/davoodi
25 1400/11/09 11:30 زهرا حاجی محمدی تقرتپه

ارزيابي عملكرد قابها با مهاربندي همگراي مركزگرا

در افزايش دوام و بهبود رفتار لرزه اي

با هدف كنترل عملكرد سازه در رويكردي آينده نگرانه

علی بیگلری فدافن -  
26 1400/11/09 10:30 مهسا میرزاپور مطالعه رفتار ديوار برشي فولادي سوراخ دار با ورق متصل به تيرها دکتر سید علی اصغر حسین زاده اطاقسرا              -  
27 1400/11/09 12:30 مهرنوش نظری بازيافت سنگدانه هاي آجر در بتن متخلخل

دکتر  سید یاسین موسوی

دکتر سید رسول داودی 

-  
28 1400/11/11 11 فاطمه اسماعیل دوست

تهيه و ارزيابي هيدروژل‌هاي پلي آكريليك اسيد/صمغ زانتان

حاوي نانوذرات  رس به منظور حذف موثر كاتيون‌هاي فلزي از محلول‌هاي آبي

دکتر علیرضا گودرزی

دکتر محسن شهروسوند

-  
29 1400/11/11 08:30 نعمان خرمالی بررسي عددي انتشار گسيختگي گسلش بر خاكريز راه آهن دکتر علیرضا طبرسا دکتر علی شفیعی  
30 1400/11/13 18:00 سیدهاشم حسینی

بررسي ناپايداري زماني عوامل موثر بر ميزان شدت آسيب ديدگي  در تصادفات دوچرخه سواران

دکتر سید رسول داودی  -  
31 1400/11/18 11:00 محمد اردنجی

بهبود الگوريتم هاي فرايندكاوي با هدف كشف الگوهاي پيچيده تر (چند نخي)

دکتر مهدی یعقوبی دکتر سهیلا کرباسی  
32 1400/11/20 11:00 سیده گلناز حقگو

تهيه و بررسي خواص مكانيكي، رئولوژيكي و ريزساختاري

آلياژ پلي لاكتيك اسيد/پلي كاپرو لاكتون حاوي نانو كريستال هاي سلولزي

دکتر امیر بابائی دکتر مهدی حاجی عبدالرسولی  

 


تعداد بازدید: 1918