دانشکده فنی و مهندسی گرگان

سرفصل دروس کلیه رشته های دانشکده

گروه آموزشی

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

مهندسی برق

برنامه آموزشی ترمی کارشناسی مهندسی برق-ورودی 96 به بعد

جدول زمان بندی گروه الکترونیک

دوره کارشناسی 92 به بعد

جدول ترمی گروه کنترل

دوره کارشناسی 92 به بعد

برنامه ترمي دوره  کارشناسي ارشد مکاترونيک-وروديهاي 98 به بعد

برنامه ترمي دوره هاي کارشناسي ارشد الکترونيک

جدول ترمی دروس گروه الکترونیک

دوره کارشناسی ارشد

جدول ترمی دروس گروه مکاترونیک

دوره کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر

جدول زمان بندی و چارت دروس و دروس گلوگاهی گروه کامپیوتر- دوره کارشناسی ورودی 97 به بعد

جدول زمان بندی و چارت دروس و دروس گلوگاهی گروه کامپیوتر ورودی 96 به قبل

سرفصل دروس ارشد نرم افزار

لیست دروس ارشد نرم افزار

سرفصل ارشد و دکترای مهندسی کامپیوتر

مهندسی عمران

برنامه زمانبندی دروس عمران - جدید 98 نهایی

برنامه آموزشی و سرفصل دروس عمران - جدید 98 نهایی

لیست دروس کارشناسی ارشد حمل و نقل

لیست دروس کارشناسی ارشد سازه

کارشناسی ارشد ژئوتکنیک

مهندسی مکانیک

لیست کامل دروس ارائه شده

جدول ترمی دروس ارئه شده

جدول ترمی دروس ارئه شده97.

نمودار فلوچارت دروس 96-97

 
مهندسی صنایع

جدول ترمی دروس مهندسی صنایع97.

جدول ترمی دروس مهندسی صنایع

لیست کامل دروس مهندسی صنایع

نمودار پیش نیازی دروس مهندسی صنایع

 
مهندسی پلیمر

لیست دروس کارشناسی پیوسته - مهندسی پلیمر ورودی 1396 به بعد

فلوچارت ترتیب دروس کارشناسی_97

جدول زمان بندی (دوره کارشناسی)

لیست دروس کارشناسی  ارشد مهندسی پلیمر-فراورش از1396
مهندسی معماری

چارت درسی گروه مهندسی معماری (کارشناسی)

چارت جدید درسی گروه مهندسی معماری 97  (کارشناسی)

چارت جدید کارشناسی ارشد معماری

 
ارتباطات تصویری جدول ترمی رشته ارتباطات تصویری  

 


تعداد بازدید: 5818