دانشکده فنی و مهندسی گرگان

روسای پیشین

دکتر مهدی غفاری 

1394-1396

---------------------------------------

دکتر یدا... هزار جریبی 

1393-1394

---------------------------------------

دکتر  محمد فرخزاد

1387-1393


تعداد بازدید: 1859