معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه ترمیم (حذف و اضافه) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
زمان ترميم: ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۲۹ شهریور ماه لغايت ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۳۰ شهریور ماه

تعداد مجاز انجام حذف و اضافه دروس توسط دانشجويان كارشناسی و كارشناسی ناپيوسته:

تعداد حذف: ۲ درس                       تعداد اضافه: ۳ درس

تعداد مجاز انجام حذف و اضافه دروس توسط دانشجويان تحصيلات تكميلی:

تعداد حذف: ۲ درس                      تعداد اضافه: ۲ درس

× توجه: تغيير گروه يك درس از گزينه تغيير گروه درس واقع در نوار بالایی قسمت ترميم پنل كاربری صورت گيرد و فقط به عنوان يك اضافه محاسبه می شود. (در صورت حذف گروه قبلی و اخذ گروه جديد يك حذف و يك اضافه محاسبه خواهد شد)

 

× توجه: دانشجويانی كه در ثبت نام اصلی هيچ واحدی اخذ ننموده اند بدون داشتن محدوديت تعداد اخذ درس با انتخاب گزينه ثبت نام اصلی نسبت به انجام انتخاب واحد اقدام نمايند.

* راهنمای درخواست  مجوز اخذ درس*

راهنمای مشاهده دروس ارائه شده

راهنمای انتخاب واحد و ترميم

**نکته: ثبت درخواست مجوز اخذ درس تا ساعت  ۸ صبح روز چهارشنبه ۳۰ شهریورماه فعال می باشد لذا ضروری است در صورت نیاز به مجوز اخذ درس تا قبل از ساعت و تاریخ اعلام شده نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایید.
**نکته: محدودیت اخذ درس از گروه ها و دانشکده های دیگر ساعت  ۸ صبح روز چهارشنبه ۳۰ شهریورماه برداشته خواهد شد.

 

**نکته: جهت مشاهده برنامه هفتگی در طول ثبت نام می توانید از گزارش ۸۸ استفاده نمایید؛ بعد از اتمام ثبت نام و تایید نهایی انتخاب واحد برای مشاهده برنامه هفتگی  از گزارش ۷۸ استفاده گردد.

تعداد بازدید: 1117