معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

فرم های ترفیع و ارتقاء

شماره

موضوع

دریافت فایل

ملاحظات

 

شناسنامه علمی عضو هيأت علمی آموزشی متقاضی ارتقاء مرتبه

(بر اساس آيين نامه ارتقای مرتبه اعضای هيأت علمی مصوب جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و شیوه نامه اجرایی آن)

   
         
         
         
         
         
         
         
         

تعداد بازدید: 2435