مرکز مشاوره دانشگاه

مسئول دفتر

مرکز مشاوره دانشگاه گلستان از سال 1388 آغاز به فعالیت نموده است .

رزومه کارشناس:

نام و نام خانوادگی:آمنه مرتضوی نژاد

مقطع تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی:روانشناسی


تعداد بازدید: 813