مشخصات محصول

کروماتوگرافی گازی

توضیحات

شرکت سازنده : Agilent آمریکا

مدل : 7890A

کروماتوگرافی گازی به عنوان یک روش فیزیکی جداسازی وشناسایی اجزای فرار یکمادهمخلوطمورداستفاده قرارمی گیرد. دراین روش باحرارت دهی مخلوط مورد نظر و تبدیل آن به حالت گازی وعبور از یک فاز ساکن (معمولا جامد) اجزا سازنده آن جداسازی وبه لحاظ نوع ومقدارشناسایی میشوند.

کاربرد : جداسازی وشناسایی نوعومقدار اجزای مواد مخلوط

متخصص : دکتر طاهری

اپراتور : دکتر مهرانی _مهندس نبی زاده