مشخصات محصول

فلورسانس اسپکتروفوتومتر (فوتولومینسانس)

توضیحات

شرکت سازنده : Spectrolab انگلستان

این دستگاه بر اساس تابش پرتو نور تکرنگبسته به انتخاب فیلتر در طول موج های 360یا320 نانومتر بهنمونه وتحریک الکترونهای نمونه از ترازهای پایین به ترازهای انرژی بالا وترسیم طیف گسیل ناشی ازبازگشت الکترون ها بهترازهای انرژی پایین تر در محدوده طول موج 200-900 نانومتر کار می کند.

کاربرد : تهیه طیف گسیل حاصل ازنمونه های محلول، پودر ولایهنازکجهت تعیین ترازهای ناخالصی ونقایص بلوری

متخصص : دکتر لطفی

اپراتور : مهندس خالقی _ مهندس نبی زاده

نرخ : هر نمونه جامد _ مایع 400000 ریال