مشخصات محصول

طیف سنج نوری مرئی - فوق بنفش دوپرتوی

توضیحات

شرکت سازنده : shimadzu ژاپن 

دستگاه طیف سنج نوری مرئی - فوق بنفش دو پرتوی با تولید طیف نوری در گستره 190-1100 نانومتر و تابش آن بر نمونه های مایع ولایه نازک جامد می باشد.

کاربرد : تهیه طیف جذبی وعبوری نمونههای مایع ولایهنازک جامد به منظور مطالعه خواص اپتیکی وتعیین غلظت مواد

متخصص : دکترمهرانی

اپراتور : مهندس نبی زاده

نرخ : هر نمونه (جامد_مایع) 200000 ریال