مشخصات محصول

طیف سنج نوری جذب اتمی

توضیحات

شرکت سازنده : Shimadzu ژاپن

مدل: AA-7000

دراین دستگاه که بر اساس برهمکنش طیف نور با ماده عمل می کند محلول حاوی عنصر مورد نظر بوسیله یک شعله (هوا و استلین) سوزانده ودر دمای خیلی بالا (درجه حرارتی پایینتر از طیف تابشی) بخار می شود به طوری که عناصر موچود درمحلول (به صورت اتم های خنثی) می توانند پرتوتابشی حاصل از لامپ های کاتدی(لامپ مخصوص برای هرعنصر) را جذب نماید که با آنالیز طیف حاصل، مقدار غلظت عنصر مورد نظر درماده بدست می آید. در دستگاه AAS موجودبا فراهم بودن لامپ عناصر: Pb ،Cd ،Fe ،Mg ،Ca، CU  اندازه گیری جذب وغلظت این عناصر درنمونه امکان پذیر است.

کاربرد: تعیین نوع و غلظت عناصر Pb ،Cd ،Fe ،Mg ،Ca، CU در نمونه های ترکیبی

متخصص : دکتر مهرانی