مشخصات محصول

دستگاه Real Time PCR

توضیحات

شرکت سازنده : ABI

Real Time PCR به معنای مشاهده لحظه به لحظه فرایندتکثیر رشته DNA می باشد.در این سیستم تشخیصی یک ماده فلورسانت درطی واکنشمتناسب بامیزان محصولات هر سیکل آزاد می شود و میزان فلورسنت آن توسط یک نمایانگر (Detector) شناسایی وثبتمی گردد. اساس کارمشابه واکنش زنجیره ای پلیمراز ودارای همان سه مرحله denaturing، extension، annealing می باشد. مزیت این روش در مقایسه باواکنش زنجیرهای پلیمراز کهیکفرآیند end point می باشد، این است که تکثیر درهرزمان قابل مشاهده است و امکان مانیتورینگ لحظه به لحظه واکنش وجوددارد.

کاربرد : آنالیز کیفی بیان ژن، تشخیص کیفی وکمی ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها درانواع نمونه های بالینی

متخضص : دکتر گلعلی پور

نرخ: به ازای هر آزمون(1تا 48نمونه) 500000 ریال