مشخصات محصول

دستگاه DSC

توضیحات

در این آزمون خواص حرارتی مواد پلاستیکی ازجمله دمای ذوب، دمای انتقال شیشه ای، دمای بلوری شدن تعیین می گردد. محدوده وزنی نمونه های آزمون 0/005-0/015 می باشد.

کاربرد : تعیین دماهای ذوب، انتقال وبلوری شدن نمونه های پلیمر

متخصص دستگاه: دکتر غفاری

اپراتور دستگاه : مهندس بیانی و مهندس نبی زاده