مشخصات محصول

الایزا ریدر

توضیحات

شرکت سازنده : BioTek ژاپن

ایندستگاه برخلاف اسپکتروفتومترهای معمولی که قرائت جذب نوری را در گستره وسیعی از طول موج ها امکان پذیر می کنند، دارای فیلترها یا گریتینگ های انکساری بودهکهگستره طول موج ها را محدود کرده و معمولا بین 400 تا 750 نانومتر عمل می کنند. سیستم نوری موجود در این دستگاه توسط فیبرهای نوری به منظور نامین نور جهت چاهک های حاوی نمونه در میکرو پلیت طراحی شده است.

کاربرد : در خوانش OD چاهک ها - دقتوصحت در خوانش - قابلیت تفکیک OD درمحدوده 2/8 الی 3 دارای استانداردهای CE,TUV